Service & contact

Kantoor meldingen
Openingstijden en feestdagen

Kijk voor actuele openingstijden en feestdagen op onze pagina A&O Kantoor Meldingen.

Meest gestelde vragen

Bewindvoering

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een wettelijke maatregel die bedoeld is voor meerderjarige personen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet (meer) in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen, die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen. Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar over het algemeen is het voor onbepaalde tijd. De kantonrechter is degene die beoordeelt of bewindvoering noodzakelijk is.

Een bewindvoerder is bedoeld om u op financieel gebied te beschermen tegen anderen, maar ook tegen uzelf. Een bewindvoerder regelt al uw financiële zaken. De bewindvoerder mag namens u een handtekening zetten onder financiële stukken. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met u. Maar de bewindvoerder neemt in uw belang ook zelf initiatief en grijpt in als dat nodig is.

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Op het moment dat A&O tot bewindvoerder is benoemd, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

U kunt zelf bewindvoering aanvragen. Ook uw partner of familieleden, tot in de vierde graad, kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Ook A&O kan het namens u aanvragen.

Als u de aanvraag bij A&O in behandeling geeft, wordt het verzoek aan de kantonrechter door A&O opgesteld. De kantonrechter vraagt om een medische verklaring van een arts, of in sommige situaties een sociaal verslag van een maatschappelijk werker. Aan de hand van de medische verklaring kan de kantonrechter beoordelen, of de situatie om over te gaan tot bewindvoering ook daadwerkelijk van belang is. Ook heeft de kantonrechter een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Deze kunt u afhalen bij de gemeente waar u woont. U ondertekent de aanvraag zelf. Kunt u dit, om welke reden dan ook, niet ondertekenen, dan mag een familielid de aanvraag ook ondertekenen. Het is bovendien verplicht dat de naaste familieleden op de hoogte worden gebracht van de procedure.

Een verzoek tot onder bewindstelling moet worden gericht aan de kantonrechter, in de gemeente waar de persoon woont, voor wie de onderbewindstelling wordt aangevraagd.

De bewindvoering treedt in werking wanneer de kantonrechter daartoe heeft besloten, en dat officieel op de dag, nadat de griffier van het kantongerecht u op de hoogte heeft gesteld van deze beslissing. Deze beslissing staat in een brief, die ook wel beschikking wordt genoemd. Wanneer de kantonrechter A&O officieel tot bewindvoerder heeft benoemd, moeten er een aantal zaken worden geregeld.

Nee, de bewindvoerder neemt alleen financiële beslissingen.

Jaarlijks legt de bewindvoerder aan de Rechtbank verantwoording af door middel van een overzicht van uw inkomsten en uitgaven in dat jaar.

U betaalt zelf maandelijks voor de kosten van bewindvoering. Soms is het mogelijk de kosten via de bijzondere bijstand vergoed te krijgen.

Indien u problematische schulden hebt, kunt u bij A&O terecht.

Beschermingsbewind wordt via de kantonrechter verkregen. Budgetbeheer wordt niet via de kantonrechter verkregen, maar er wordt gewerkt op basis van vrijwilligheid via een contract en een volmacht.

Bewindvoering eindigt bij overlijden. Eerder kan het eindigen wanneer de bewindvoering wordt vervangen door curatele, of wanneer er een verzoekschrift tot opheffing van de bewindvoering aan de kantonrechter wordt gericht, en door de kantonrechter wordt gehonoreerd. In dit geval moet het wel aannemelijk zijn, dat men zelf weer volledig in staat is, om de financiën te regelen. A&O behoudt zich het recht voor de rechtbank te verzoeken de bewindvoering per direct te staken indien de cliënt zich niet conformeert aan de procedure. Bij beëindiging van bewindvoering moet A&O veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording, en eventueel het inschakelen van een notaris. De kosten voor deze extra werkzaamheden zijn voor betrokken cliënt.

In het geval van bewindvoering doen wij het volgende voor u:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • het maken van een budgetplan, om te bepalen welke ruimte er is voor leefgeld;
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties;
 • wijzigen van gegevens bij instanties;
 • openen van bankrekening(en);
 • aanvragen huur- en zorgtoeslag;
 • aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1);
 • doorbetalen van de vaste lasten;
 • postverwerking en tevens de post naar u toezenden;
 • jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

Curatele

Wanneer een persoon niet meer in staat is om zowel zijn financiële (geld en goederen) als persoonlijke belangen (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) te behartigen, dan kan hij onder curatele gesteld worden. Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag.

Ondercuratelestelling is voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. Bijvoorbeeld als gevolg van hun verstandelijke beperkingen, verkwisting of drankmisbruik. Curatele betreft dus niet alleen financiële zaken, maar ook persoonlijke zaken. De persoon die onder curatele staat (curandus) verliest zijn handelingsbekwaamheid en mag niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een rechtshandeling is een handeling die gericht is op een rechtsgevolg. Het sluiten van een koopcontract voor een huis, bijvoorbeeld, of het kopen van een duurzaam, luxe artikel.

De bewindvoerder neemt alleen beslissingen over geld en goederen. De bewindvoerder heeft te maken met iemand die handelingsbekwaam is. Bij een bewind mag zo iemand niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Curatele gaat het verst. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen. Dit is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet meer overziet.

Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt gedaan bij de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon, voor wie de ondercuratelestelling wordt aangevraagd, woont. Voor een verzoek tot ondercuratelestelling heeft u geen advocaat nodig.

De curator neemt beslissingen op het financiële en persoonlijke vlak. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, en behartigt de financiële belangen.

U kunt zelf curatele aanvragen. Ook uw partner of familieleden, tot in de vierde graad, kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Ook A&O kan het namens u aanvragen.

Als u de aanvraag bij A&O in behandeling geeft, wordt het verzoek aan de kantonrechter door A&O opgesteld. De kantonrechter vraagt om een medische verklaring van een arts, of in sommige situaties een sociaal verslag van een maatschappelijk werker. Aan de hand van de medische verklaring kan de kantonrechter beoordelen of de situatie, om over te gaan tot curatele, ook daadwerkelijk van belang is. Ook heeft de kantonrechter een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Deze kunt u afhalen bij de gemeente waar u woont. U ondertekent de aanvraag zelf. Kunt u dit, om welke reden dan ook, niet ondertekenen, dan mag een familielid de aanvraag ondertekenen. Het is bovendien verplicht dat de naaste familieleden op de hoogte worden gebracht van de procedure.

Door het overlijden van de onder curatele gestelde. wanneer de curatele wordt vervangen door bewindvoering. door een verzoekschrift tot opheffing van curatele aan de kantonrechter. In dit geval moet het wel aannemelijk zijn dat men zelf weer volledig in staat is om de financiën te regelen. A&O behoudt zich het recht voor de rechtbank te verzoeken de curatele per direct te staken indien de cliënt zich niet conformeert aan de procedure. Bij beëindiging van de curatele moet A&O veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording en eventueel het inschakelen van een notaris. De te verrichten extra werkzaamheden worden bij u in rekening gebracht.

In het geval van curatele doen wij het volgende voor u:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • het maken van een budgetplan, om te bepalen welke ruimte er is voor leefgeld;
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties;
 • wijzigen van gegevens bij instanties;
 • openen van bankrekening(en);
 • aanvragen huur- en zorgtoeslag;
 • aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1);
 • doorbetalen van de vaste lasten;
 • postverwerking en tevens de post naar u toezenden;
 • jaarlijkse rapportage aan de rechtbank.

Budgetbeheer

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan A&O. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Belangrijk verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer; bij bewindvoering wordt uw financiële tekeningbevoegdheid overgedragen aan A&O. Bij budgetbeheer behoudt u uw financiële tekeningbevoegdheid.
 

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan A&O. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Belangrijk verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer; bij bewindvoering wordt uw financiële tekeningbevoegdheid overgedragen aan A&O. Bij budgetbeheer behoudt u uw financiële tekeningbevoegdheid.

Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomsten, vaste lasten, schulden en gezinssituatie, en wordt in overleg met u bepaald.

Neen, u kunt geen voorschot krijgen.

Neen, met u wordt een vast bedrag voor elke week of maand afgesproken. Hiervan moet u rondkomen.

Neen, want dit hoort bij uw inkomen en is geen extra geld. Uw leefgeld is vastgesteld op basis van uw totale inkomen (inclusief de toeslagen en teruggaven).

Vakantiegeld is van uzelf, tenzij anders is afgesproken. Als u in de schuldregeling zit (vrijwillig of wettelijk) dan kan een deel van uw vakantiegeld naar uw schuldeisers gaan.

De kinderbijslag is van uzelf, tenzij anders is afgesproken.

Neen, met u wordt afgesproken welke rekeningen door ons maandelijks worden betaald. Als u rekeningen krijgt die niet in het budgetplan zijn meegenomen, dan kunt u contact opnemen met A&O. U kunt dan vragen of er voldoende geld is om de rekening te betalen. Als dat zo is, kunt u de rekening inleveren. Als er niet voldoende geld is, zal de rekening niet worden betaald.

Budgetbeheer wordt aangegaan voor een periode van maximaal 36 maanden, te rekenen vanaf de dag van ondertekening van deze overeenkomst, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging met eenzelfde periode.

Budgetbeheer eindigt op schriftelijk verzoek van de cliënt, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij beëindiging door de cliënt binnen 6 maanden na aanvang van het budgetbeheer, brengt A&O extra kosten in rekening, ter grootte van 6x de maandelijkse kosten. Budgetbeheer kan door A&O worden beëindigd om de volgende redenen: overlijden van de rekeninghouder; door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door cliënt van zijn inkomsten, uitgaven en overige financiële situatie; door het niet of niet behoorlijk nakomen door cliënt van een verplichting, die voortvloeit uit, dan wel samenhangt met, deze overeenkomst tot budgetbeheer; bij agressieve uitlatingen of dreigementen geuit door cliënt. Bij beëindiging van budgetbeheer moet A&O veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording, en eventueel het inschakelen van een notaris. De kosten voor deze extra werkzaamheden zijn voor betrokken cliënt.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback