Curatele

Kantoor meldingen
Openingstijden en feestdagen

Kijk voor actuele openingstijden en feestdagen op onze pagina A&O Kantoor Meldingen.

Curatele

Curatele is zowel het beheer van uw financiën, alsook zorg voor uw persoonlijke belangen.

De curator neemt beslissingen, samen met of voor iemand die dat zelf niet (meer) kan, zowel op financieel als niet-financieel gebied.

Voor wie is curatele?

Curatele kan een oplossing zijn voor mensen die hun persoonlijke en financiële belangen niet zelf kunnen behartigen. Voor hen biedt curatele orde en zekerheid. Dit kunnen psychiatrische patiënten zijn, dementerende ouderen of mensen met een verstandelijke beperking of verslaving, maar ook bijvoorbeeld mensen die helemaal niet met geld kunnen omgaan.

Bevoegdheden van de curator

De onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. De positie van de curator lijkt dan ook veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde, treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. Is iemand onder curatele gesteld, dan verliest die persoon immers zijn handelingsbekwaamheid. Hij kan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig een huur- of koopovereenkomst sluiten. De curator kan deze overeenkomst terugdraaien als dat nodig is.

Duur van curatele

Curatele zijn geen levenslange maatregel. De maatregel wordt beëindigd als de rechter van mening is dat de cliënt weer in staat is om zelfstandig te functioneren.

Beëindiging van curatele

De taak van de bewindvoerder/curator eindigt:

 • Door tijdsverloop als hij/zij voor een bepaalde tijd was benoemd
 • Door overlijden van de /bewindvoer/curator of cliënt
 • Wanneer de bewindvoerder/ curator onder curatele wordt gesteld
 • Door ontslag of beëindiging van de bewindvoerder/curator door de kantonrechter
 • Als de maatregel wordt vervangen door een andere maatregel

Soms kan iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen, ook dan kan de maatregel opgeheven worden. Contact met de rechtbank is altijd nodig bij beëindiging.

Wat zijn de taken van een curator?

De werkzaamheden die A&O verricht in het kader van beschermingsbewind zijn overeenkomstig de werkzaamheden zoals vermeld in het Burgerlijk wetboek inzake curatele. Daarnaast zijn de richtlijnen van het LOVCK van toepassing. De werkzaamheden worden uitgevoerd nadat de ondercuratele is beschikt door de rechtbank.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het inventariseren van alle inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden
 • Het opstellen van een budgetplan
 • Het openen van bankrekening(en)
 • Belastingaangifte (box 1) indien van toepassing
 • Het aanvragen van belastingtoeslagen
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het aanvragen van kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het indienen van de AWBZ aanvraag
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • De contacten met diverse instellingen
 • De doorbetaling van de vaste lasten
 • De behandeling/doorzending van de post
 • Het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen zoals bijzondere bijstand
 • Het treffen van betalingsregelingen bij een beheersbare schuldenlast
 • Het aanvragen van een schuldregeling in het minnelijke traject of WSNP
 • A&O draagt, bij aanwezigheid van registergoederen, zorg voor een aantekening “bewindvoering” in het kadaster/openbaar register.

Indien er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en waar gespecialiseerde kennis voor nodig is, dan kan A&O een derde inschakelen.

Wie controleert het werk van de bewindvoerder/curator?

De kantonrechter houdt toezicht op de /bewindvoer/curator. Hij kan de bewindvoer/ curator te allen tijde voor verhoor bij hem roepen. De curator is dan verplicht de gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Bewind/Curatele aanvragen

Curatele kan door uzelf, een familielid of een instantie worden aangevraagd bij de rechtbank. Wanneer beslist wordt dat curatele noodzakelijk is benoemt de rechter een curator. Deze curator kan uw partner of familielid zijn, of iemand van een professionele organisatie zoals A&O. Een advocaat kan de procedure begeleiden. Uw gegevens worden opgenomen in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank.

Behandeling aanvraag bewind/curatele (duur 6-8 weken)
De rechtbank zal u vervolgens uitnodigen voor een zitting. Indien dit niet mogelijk is dan zal de rechter in bijzondere situaties bij u op locatie langskomen. Tijdens de zitting zal hij u vragen of u akkoord gaat met de benoeming van de curator. Daarna stelt de rechter de beschikking op, hiervan ontvangen wij ook een exemplaar.

Misverstanden over bewindvoering /curatele

Over bewindvoering/curatele bestaan enkele misverstanden. Velen denken dat wanneer men onderbewind staat de financiële en daarmee samenhangende problemen direct stoppen.

Echter, is dit afhankelijk van uw samenwerking. Een nieuwe start valt of staat doormiddel van een geode aanlevering van benodigde gegevens. Bij onjuiste of onvolledige informatie kunnen wij uw situatie niet goed in kaart brengen en kunnen wij ons werk niet goed verrichten.

START BEWIND

Het opstarten van de beschermingsmaatregel neemt enige tijd in beslag. U dient er rekening mee te houden dat dit zo’n 2 tot 3 maanden kan duren. Zolang het inkomen nog niet door A&O bewindvoering wordt ontvangen blijft de cliënt zelf verantwoordelijk voor de betaling van de vaste lasten.
Nadat de beschikking is ontvangen, gaat A&O een aantal financiële zaken regelen. Dit betekent dat er mogelijk nieuwe bankrekeningen moeten worden geopend. Oude bankrekeningen zullen, zoveel mogelijk, worden beëindigd. Diverse instanties worden geïnformeerd over het ingestelde bewind.

Nieuwe of bestaande bankrekeningen openen/gebruiken

Nadat wij de beschikking van de rechtbank hebben ontvangen, zal worden bekeken of uw huidige bankrekeningen voor ons bruikbaar zijn. Met bruikbaar bedoelen wij dat de reeds bestaande bankrekening geen roodstanden moet hebben. Als de rekening bruikbaar is, zal A&O deze rekening gaan gebruiken als leefgeldrekening. De beheerrekening wordt beheerd door A&O. Hierop wordt het totale inkomen gestort, afkomstig van salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, Bijzondere bijstand,kinderopvangtoeslag, belastingteruggave, PGB en kinderbijslag. Vaste lasten worden vanaf de beheerrekening betaald en een budget voor dagelijks onderhoud wordt naar de leefgeldrekening overgemaakt.

Zodra het rekeningnummer van de beheerrekening bekend is, worden alle andere belanghebbenden aangeschreven.
Hiermee worden o.a. bedoeld de verhuurder van de woning, energieleverancier(s), verzekeraars, uitkerende instanties en/of werkgevers, gemeenten en de Belastingdienst.

Aan hen wordt verzocht:

 • alle post naar A&O te sturen,
 • de uitkering/salaris over te maken naar het nieuwe rekeningnummer,
 • van de nieuwe rekening eventueel de vaste lasten te incasseren.

Dit houdt in dat u minder post zult ontvangen.

Beëindiging oude bankrekeningen

Alle oude, niet gebruikte bankrekeningen zullen, zoveel mogelijk, door A&O worden beëindigd.

Verantwoording cliënt(e)

Totdat alles bekend is bij de belanghebbenden, het nieuwe postadres en bankrekeningnummer in hun administratie is doorgevoerd, zijn we al snel 2 tot 3 maanden verder. Zolang A&O niet over het inkomen van de cliënt(e) beschikt, omdat dit nog naar de oude rekening van cliënt(e) wordt overgemaakt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van de vaste lasten en andere betalingsverplichtingen.

Correspondentie en schuldeisers

A&O streeft ernaar dat alle correspondentie met betrekking tot de financiën van u rechtstreeks aan ons wordt gericht. Niettemin kan het voorkomen dat belanghebbenden (schuldeisers ect) zich rechtstreeks tot u wenden. U dient er voor te zorgen dat de informatie ten spoedigste bij A&O wordt aangeleverd. U maakt geen afspraken met schuldeisers en/of deurwaarders en gaat ook geen nieuwe overeenkomsten aan zonder daarover vooraf overleg met en toestemming van A&O te hebben gekregen. Schuldeisers en/of deurwaarders verwijst u door naar A&O.

FINANCIËLE ZAKEN

Leefgeld

Dit bedrag is afhankelijk van uw inkomsten, vaste lasten, schulden en gezinssituatie en wordt in overleg met u bepaald.

Extra geldverzoeken

Extra geldverzoeken worden bij uitzondering gehonoreerd indien er financiële ruimte is . Aanvragen hiervoor dienen minimaal twee dagen van te voren ingediend te worden , telefonisch of per e-mail met vermelding van de reden van dit verzoek. Bankiert u niet bij de ABN dan dient u dit minimaal drie dagen van te voren te doen. Samen met u wordt er gekeken of de kosten noodzakelijk/ wenselijk zijn en of er ruimte is.

Toeslagen

Alle toeslagen zullen naar uw beheerrekening worden overgemaakt en gebruikt worden voor het tot stand komen of behouden van een gezonde financiële situatie.

Kinderbijslag

In principe wordt de kinderbijslag doorbetaald aan cliënt tenzij zich noodsituaties voordoen (bijvoorbeeld bij het niet kunnen voldoen van de vaste lasten, zoals huur, gas, water, elektra.

Vakantiegeld

Vakantiegeld zal volledig uitbetaald worden als dit mogelijk is. De voorwaarden hiervoor zijn dat u geen schulden heeft die afbetaald moeten worden en dat uw persoonlijke financiële buffer van € 500,- voor onvoorziene uitgaven volledig opgebouwd is.

Financiële buffer/Reserveringen

Voor elke cliënt streeft A&O naar een financiële buffer van tenminste € 1.500,-. Deze buffer is bested ter vervanging van defect geraakte inboedel (wasmachine, koelkast, etc.), verhuizing, opknappen van de woning, etc. Deze buffer is niet bestemd voor de aanschaf van nieuwe goederen welke u nog niet bezit. Uiteraard is reserveren alleen mogelijk wanneer u voldoende financiële ruimte hebt. daarnaast maken wij, indien de financiële situatie dit toelaat, nog een aantal reserveringen. Er zijn standaardreserveringen zoals voorziening eigen risico ziektekostenverzekering.

Inwonende (meerderjarige)

Inwonende (meerderjarige) kinderen met inkomsten dragen bij in de vaste lasten. - Van studerende (meerderjarige) inwonende kinderen wordt verwacht dat zij een eigen inkomen genereren indien het budget van de cliënt het niet toelaat om in het levensonderhoud van deze kinderen te voorzien.

Verzekeringen

Indien niet aanwezig zal er een aansprakelijkheidsverzekering particulieren en, indien van toepassing, een inboedelverzekering, uitvaartverzekering worden afsluiten.

RECHTBANK

Boedelbeschrijving

 1. Binnen 3 maanden na de uitspraak van de kantonrechter tot onderbewindstelling moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving indienen bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een eerste beschrijving van de aan het bewind onderworpen goederen van cliënt.
 2. De boedelbeschrijving wordt, indien mogelijk, besproken en ondertekend door cliënt.

Plan van aanpak

 1. De bewindvoerder stelt een plan van aanpak op. Hierin wordt het doel van het bewind nader omschreven. Het plan van aanpak wordt, indien mogelijk, besproken met de cliënt.
 2. Het plan van aanpak wordt ingediend bij de kantonrechter .

Rekening en verantwoording

 1. De bewindvoerder stuurt maandelijks een rekeningoverzicht naar cliënt. Op dit overzicht is te zien welke bedragen zijn binnengekomen en welke betalingen er zijn gedaan.
 2. De bewindvoerder moet jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde bewind. Een rekening en verantwoording bestaat uit een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, een opgave van het vermogen en van eventuele schulden in een bepaalde periode.
 3. De rekening en verantwoording wordt, indien mogelijk, besproken en ondertekend door cliënt, en ingediend bij de kantonrechter.

Verplichtingen cliënt

Cliënt geeft bij aanvang van het bewind volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
Cliënt is gedurende de looptijd van het beschermingsbewind verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan de opdrachtnemer mede te delen.
Cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven. De cliënt draagt er zorg voor dat de curator steeds tijdig wordt geïnformeerd over de aard en de herkomst van zijn/haar inkomen. Cliënt dient zelf voor zijn/haar inkomen te zorgen, hetzij middels inkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit een uitkering.
Cliënt overlegt vooraf met A&O alle wijzigingen die betrekking hebben op zijn dienstverband en/ of uitkering.

Cliënt verplicht zich tegenover A&O om geen schulden te laten ontstaan en/of andere nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan dan nadat A&O hierover vooraf schriftelijke instemming heft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan of in stand houden van een roodstand op een bank- of girorekening. Onder financiële verplichtingen wordt bijvoorbeeld verstaan het afsluiten van telefoonabonnementen of andere contracten, het aangaan van leningen etc.
A&O stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een budgetplan op. De inkomsten en uitgaven van cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.
Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van A&O, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden
gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door A&O hiervoor gereserveerd.

Indien A&O en cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt A&O de inhoud van het plan.
In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de A&O en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

Cliënt zorgt dat alle correspondentie wekelijks per post wordt door gestuurd naar A&O, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. A&O verzoekt aan alle organisaties waar cliënt in financiële zin betrekkingen mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks
aan A&O te zenden.

Meest gestelde vragen

Wanneer een persoon niet meer in staat is om zowel zijn financiële (geld en goederen) als persoonlijke belangen (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) te behartigen, dan kan hij onder curatele gesteld worden. Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag.

Ondercuratelestelling is voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet (meer) kunnen behartigen. Bijvoorbeeld als gevolg van hun verstandelijke beperkingen, verkwisting of drankmisbruik. Curatele betreft dus niet alleen financiële zaken, maar ook persoonlijke zaken. De persoon die onder curatele staat (curandus) verliest zijn handelingsbekwaamheid en mag niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten. Een rechtshandeling is een handeling die gericht is op een rechtsgevolg. Het sluiten van een koopcontract voor een huis, bijvoorbeeld, of het kopen van een duurzaam, luxe artikel.

De bewindvoerder neemt alleen beslissingen over geld en goederen. De bewindvoerder heeft te maken met iemand die handelingsbekwaam is. Bij een bewind mag zo iemand niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Curatele gaat het verst. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen. Dit is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet meer overziet.

Een verzoek tot ondercuratelestelling wordt gedaan bij de rechtbank in het rechtsgebied (arrondissement) waar de persoon, voor wie de ondercuratelestelling wordt aangevraagd, woont. Voor een verzoek tot ondercuratelestelling heeft u geen advocaat nodig.

De curator neemt beslissingen op het financiële en persoonlijke vlak. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger van de curandus op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling, begeleiding, en behartigt de financiële belangen.

U kunt zelf curatele aanvragen. Ook uw partner of familieleden, tot in de vierde graad, kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Ook A&O kan het namens u aanvragen.

Als u de aanvraag bij A&O in behandeling geeft, wordt het verzoek aan de kantonrechter door A&O opgesteld. De kantonrechter vraagt om een medische verklaring van een arts, of in sommige situaties een sociaal verslag van een maatschappelijk werker. Aan de hand van de medische verklaring kan de kantonrechter beoordelen of de situatie, om over te gaan tot curatele, ook daadwerkelijk van belang is. Ook heeft de kantonrechter een uittreksel uit het bevolkingsregister nodig. Deze kunt u afhalen bij de gemeente waar u woont. U ondertekent de aanvraag zelf. Kunt u dit, om welke reden dan ook, niet ondertekenen, dan mag een familielid de aanvraag ondertekenen. Het is bovendien verplicht dat de naaste familieleden op de hoogte worden gebracht van de procedure.

Door het overlijden van de onder curatele gestelde. wanneer de curatele wordt vervangen door bewindvoering. door een verzoekschrift tot opheffing van curatele aan de kantonrechter. In dit geval moet het wel aannemelijk zijn dat men zelf weer volledig in staat is om de financiën te regelen. A&O behoudt zich het recht voor de rechtbank te verzoeken de curatele per direct te staken indien de cliënt zich niet conformeert aan de procedure. Bij beëindiging van de curatele moet A&O veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording en eventueel het inschakelen van een notaris. De te verrichten extra werkzaamheden worden bij u in rekening gebracht.

In het geval van curatele doen wij het volgende voor u:

 • inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;
 • het maken van een budgetplan, om te bepalen welke ruimte er is voor leefgeld;
 • informatie inwinnen bij diverse relevante instanties;
 • wijzigen van gegevens bij instanties;
 • openen van bankrekening(en);
 • aanvragen huur- en zorgtoeslag;
 • aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen;
 • verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte (box 1);
 • doorbetalen van de vaste lasten;
 • postverwerking en tevens de post naar u toezenden;
 • jaarlijkse rapportage aan de rechtbank.
Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback