Service & contact

Kantoor meldingen
Openingstijden en feestdagen

Kijk voor actuele openingstijden en feestdagen op onze pagina A&O Kantoor Meldingen.

Klachten- en geschillenreglement

Klachten- en geschillenreglement A&O Bewindvoering en Budgetbeheer

Uiteraard streven wij ernaar om uw zaken en belangen correct en zorgvuldig te behartigen. Toch kan het voorkomen dat een cliënt en/of hun relaties en familieleden niet tevreden zijn over de directie of een van onze medewerkers, onze werkwijze of dienstverlening, of welk ander aspect van onze organisatie dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen, zodat wij hier iets aan kunnen doen.

We streven naar een klimaat waarin cliënten, hun relaties en familieleden, in een open sfeer met onze medewerkers kunnen communiceren. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze werkwijze of dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren.

Algemene voorwaarden
Op al onze opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke u eveneens op deze website aantreft. In de algemene voorwaarden is een beperking opgenomen van onze aansprakelijkheid.

artikel 1 Begripsbepalingen

 1. opdrachtnemer A & O Bewindvoering en Budgetbeheer
 2. Medewerker :Alle personen, werkzaam bij de opdrachtnemer, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst.
 3. cliënt persoon die een financiële relatie met A & O Bewindvoering en Budgetbeheer heeft, hetzij door een onderbewindstelling, een onder curatelestelling, of middels een budgetovereenkomst

artikel 2 Geschillen

 1. Indien er tussen een cliënt en een medewerker van opdrachtnemer een geschil is ontstaan over de wijze waarop door laatstgenoemde is omgegaan met de materiële belangen van de cliënt, zal in eerste instantie door de direct betrokkenen getracht worden het geschil in onderling overleg op te lossen.
 2. Indien de klacht betrekking heeft op een directielid, wordt de klacht tevens doorgegeven aan het directielid op wie de klacht geen betrekking heeft.

artikel 3 Klachten en bezwaren

 1. Een klacht is een uiting van onvrede over de dienstverlening c.q. behandeling door opdrachtnemer.
 2. Een bezwaar is een uiting van onvrede over een schriftelijk besluit van opdrachtnemer.
 3. Indien een geschil niet op de in artikel 2 omschreven wijzen wordt opgelost, heeft de cliënt het recht een klacht in te dienen met betrekking tot:
 • de wijze waarop de medewerker van opdrachtnemer met de materiële belangen van de cliënt is omgegaan;
 • de uitvoering van de tussen de cliënt en opdrachtnemer gesloten budgetovereenkomst
 • de wijze van bewindvoering/curatele directie of door de medewerkers van opdrachtnemer.
 1. De cliënt kan een klacht of bezwaar schriftelijk indienen bij de directie van opdrachtnemer.
 2. Binnen twee weken na ontvangst van de klacht zal de directie van opdrachtnemer daarvan mededeling doen aan de cliënt en aan de betrokken medewerkende van.
 3. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
 4. Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

artikel 4

 1. De directie van opdrachtnemer hoort de cliënt en degene(n) op wie de klacht betrekking heeft, hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk en kan trachten te bemiddelen tussen de partijen.
 2. De directie kan, indien dat wenselijk geacht wordt, ook anderen horen.
 3. Beide partijen kunnen zich tijdens de behandeling van de klacht doen bijstaan door een ander.
 4. Behandeling van de klacht vindt niet in het openbaar plaats.

artikel 5

 1. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht door de directie van opdrachtnemer, neemt dit een schriftelijke en gemotiveerde beslissing.
 2. Zowel de cliënt als degene(n) op wie de klacht betrekking heeft, ontvangen de schriftelijke en gemotiveerde beslissing binnen twee weken nadat de beslissing is genomen.

artikel 6

 1. Indien de directie van opdrachtnemer op een klacht met betrekking tot de in artikel 3 lid 1 sub b bedoelde uitvoering heeft beslist en de cliënt zich niet wenst neer te leggen bij die beslissing, kan de cliënt de tussen hem en opdrachtnemer gesloten budgetovereenkomst opzeggen conform de ter zake geldende bepalingen van de overeenkomst.
 2. In voorkomende gevallen zal de directie van opdrachtnemer met instanties in de keten van hulpverlening rondom een gezamenlijke relatie in overleg treden over de gevolgen, die de (mogelijke) opzegging van de overeenkomst door de cliënt, voor deze laatste zal of kan hebben.
 3. Bij bewindvoering en curatele heeft cliënt te allen tijde het recht om zich al dan niet met voorkennis of instemming van de directie van opdrachtnemer, tot de Kantonrechter te wenden met een klacht over de wijze van bewindvoering, en of curatele.

artikel 7

De directie en medewerkers van de opdrachtnemer hebben een schriftelijke verklaring afgegeven aangaande de eigen handelingsbekwaamheid, integriteit en onafhankelijkheid. Onderdeel hiervan is de plicht tot geheimhouding van alle ontvangen informatie in het kader van de uitvoering van het bewind of onder curatele stelling. Deze geheimhouding strekt ook met betrekking tot deze klachtenregeling.

artikel 8

De directie van de opdrachtnemer archiveert de klachten in onze cliëntenadministratie. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

artikel 9

Alle documenten en gemaakte aantekeningen inzake een voorgelegde klacht zullen onderdeel uitmaken van het dossier van de cliënt.

Slotbepaling

artikel 10

Deze regeling treedt in werking op 8 augustus 2008 en geldt voor onbepaalde tijd,en laat onverlet, dat de betrokken partijen andere rechtsmiddelen gebruiken.

Contactgegevens

Postadres
A&O Bewindvoering
Postbus 9351
1800 GJ Alkmaar

 

KvK 55760473

Openingstijden

Telefonische openingstijden
Iedere werkdag (ma t/m vrij)
van 10:00 tot 12:00 uur

 

(T) (070) 770 90 44
(F) (070) 770 90 45
info@aobewindvoering.nl

Feedback